Våra gemensamma mål

Vi behöver era projekt för att kunna uppnå målen som vi har formulerat i strategin, och som i slutändan ska bidra till Europa 2020 – Smart och hållbar tillväxt för alla!

Vi har formulerat fyra övergripande mål som förstärker varandra. De har sina rötter i de behov, möjligheter och drömmar om framtiden som har diskuterats under bygdemötena och belysts i SWOT- och omvärldsanalysen. Om behovsanalysen är vår gemensamma karta utgör de övergripande målen vår gemensamma kompass. De pekar ut en riktning, visar vad vi vill uppnå, vart vi är på väg.

Övergripande mål för hela strategin

  • Lokalsamhällenas initiativkraft och framtidstro har stärkts genom delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen
  • Landsbygdens företagande har diversifierats genom ökad samverkan kring produkter, tjänster, logistikkedjor och marknadsföring
  • Lokalsamhället har ökat sin förmåga till förnyelse och idéutveckling tack vare kunskapsöverföring, dynamiska mötesplatser samt ett ökat utbyte med omvärlden
  • Landsbygdens och skärgårdens aktörer har ökad kunskap om ekosystemtjänsters betydelse och omställning till hållbarhet. Områdets biologiska mångfald har ökat och svaga fiskbestånd har stärkts

Mätbara mål

Inom varje insatsområde har vi formulerat ett antal mätbara mål. Vilka av dessa kommer ert projekt bidra till?

En attraktiv bygd att bo och verka i
Nya utvecklingsplaner, fler invånare med tillgång till förbättrad service, nya tjänster, aktiva ungdomar i projektgrupper, aktiva mötesplatser, nya samarbeten och nätverk, nya fritids- och kulturaktiviteter, antal personer i kompetensutveckling

En attraktiv bygd att besöka
Nya besöksmål, nya företag, besökare utanför säsong, fler dagsbesökare, fler övernattningar, miljöcertifierade turistföretag, antal personer i kompetensutveckling, nya samarbeten och nätverk.

Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
Nya produkter, tjänster, företag, anläggningar, företag i samarbeten kring distribution av matprodukter till lokala marknader, diversifieringsprojekt, nya samarbeten och nätverk, antal personer i kompetensutveckling.

En god miljö och ökad hållbarhet
Lokala hållbara tekniklösningar (V/A, energi, mobilitet o dyl), nya tjänster, nya produkter, antal miljöprojekt, nya arbetssätt, nya samarbeten och nätverk, antal personer i kompetensutveckling.

Våra urvalskriterier och respektive kriteriums poängsättning speglar också våra målsättningar.

Tänk på

… att välja S.M.A.R.T.a mål när ni formulerar projektets mål. SMART-modellen är ett hjälpmedel för att ta fram effektiva mål. Även när ett mål är framtaget kan du testa det mot modellen för att se om det uppfyller kriteriet för ett ”smart” mål.

S – specifikt – det ska vara tydligt och konkret vad som ska uppnås. Istället för att ha som mål ”det ska vara trevligare att besöka bygdegården” är ett specifikt mål ”året efter projektslut ska det komma minst 500 besökare till bygdegården”.

M – mätbart – redan då man sätter målet ska det beslutas om hur ni mäter att ni lyckats och att ni är överens om hur det ska gå till. Är det i kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etc.? Ibland måste man bestämma ett utgångsvärde för att kunna se om ni har lyckats med målet. I exemplet ovan behöver ni veta hur många som besöker bygdegården året innan projektstart. Vill ni istället mäta ”Större andel av de som besöker bygdegården upplever att det är trevligt” krävs en annan mätmetod än att räkna antalet innan och efter projektets genomförandeperiod.

A – accepterat – de som ska uppfylla målen måste ”vara med på tåget” annars blir motivationen låg och risken att målet inte uppfylls ökar. Har det uttryckts ett behov av det ni vill göra? Delaktighet i framtagande är ett nyckelord!

Rrealistiskt – det ska vara faktiskt möjligt att uppnå målet. Ställ er frågan vad som ska ha skett när ni lämnar in slutrapporten. Vilket konkreta resultat vill ni kunna fira?
Om projektets aktivitet handlar om att bygga om en bygdegård för att kunna tillhandahålla företagstjänster (konferenslokal, kontorslokaler till uthyrning o dyl) är målet ”fyra nya företag har startats i bygden” förmodligen inte realistiskt. Även om ni vet att bristen på konferenslokaler är ett hinder i företagsetablering så finns ingen omedelbar koppling mellan dessa två fenomen. Ett realistiskt mål kan vara ”de nya företagsanpassade lokalerna är första året efter projektslut uthyrda under 120 dagar”.

T – tidsbundet – det ska finnas en tydlig deadline och prioritering för målet. Gör en tydlig aktivitetsplan och fördela ansvaret. Sätt upp delmål!