Miljöcheckar

Leader Uross verksamhet inom EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 är avslutad!

Här kan du läsa om några av de miljöcheckar som beviljades av Leader Uross 2009 – 2014.

Roslagen och Stockholms skärgård är känt för sina höga natur- och kulturvärden och dessa är av stor strategisk vikt att värna. Det gäller att utveckla skärgård och landsbygd utan att försämra förutsättningar för att kunna bo i området.

CEBO2CEBO – Centrum för ekologiskt byggande och odling

”Samhället står inför stora utmaningar för att hålla sig inom planetens gränser. Idag saknas i hög grad trovärdiga lösningar på hur vi kan leva och försörja oss på ett sätt som inte tar för mycket resurser i anspråk.”

Stödmottagarens vision är att skapa en fysisk plats för utbildning, utveckling och forskning samt ekologiskt byggande och odling. Denna mötesplats skulle i framtiden kunna arrangera seminarier, starta forum, utbilda och engagera utsatta grupper i samhället så som långtidsarbetslösa och ungdomar.
Ett seminarium om att bygga upp ett ekocentrum på Värmdö genomfördes med över 60 personer från näringslivet, kommunen, politiker samt aktiva personer inom omställningsrörelsen. Hemsida och broschyr om konceptet togs fram och projektdeltagare har haft fortsatta möten med kommunen, politiker och andra för att arbeta fram en konkret plats samt finansiering för konceptet.
Projektet har skapat medvetenhet och engagerat många människor som tycker det är viktigt att Värmdö blir en föregångskommun vad gäller omställningsarbete, utbildning kring energi- och miljöfrågor samt praktiska exempel på hur en omställning kan se ut. Det finns nu en stabil grund till fortsatt arbete för att förverkliga Värmdö ekocentrum.
Stödmottagare: Grupp av privatpersoner

Arbetsplattform till Hemsundet

”Visionen, på 10 år, är att vi ska få tillbaka en frisk havsvik, ren sandbotten och en vacker strandäng”

Hemsundet var från början ett sund mellan öarna Oxhalsö och Västerö. Genom landhöjningen har sundet successivt ombildats till en sjö. Hemsundet står i förbindelse med kustvatten genom en kanal som utmynnar nära färjeläget på Blidö. Beroende på uppgrundning och sedimentuppbyggnad har stränderna runt Hemsundet fått allt mer av vassvegetation samtidigt som naturliga strandängar vuxit igen sedan betesdjuren försvunnit.
Intresseföreningen Hemsundets väl fick godkännande av Länsstyrelsen att muddra upp kanalen, men det arbetet behöver därefter underhållas, minst två gånger per år. Föreningen sökte stöd för att bygga en arbetsplattform för underhållsarbetet.
Åtskilliga ideella timmar lades ned på att köpa in material och bygga plattformen.
Stödmottagare: Intresseföreningen Hemsundets väl

VA-BodalvikenGemensam avloppsanläggning Bodalviken

”Vi behöver en väl fungerande vatten- och avloppslösning som inte ger negativa konsekvenser för naturen och inte riskerar vattenförsörjningen.
I början av 1970-talet byggdes området Bodal och Bodalsberget (runt Bodalviken) som en del av en större exploatering av Mörbyfjärden. I området finns ca 45 fastigheter med enskilda avlopp. Flertalet av dessa visade sig vara undermåliga i samband med Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbunds (SMOHF) inventering av avloppen och det framkom att man var tvungen att vidta åtgärder. Gruppen av fastighetsägare ville därmed undersöka möjligheten för ett gemensamt reningsverk.
Stödmedlen användes till att utröna lämplig placering. Man bildade en ideell förening, tog kontakt med leverantörer av reningsverk, ledningssystem och entreprenörer, kontaktade markägarna SMOHF och Haninge kommun samt engagerade Skandinavisk Kommunalteknik som experthjälp för att utreda placering av reningsverk och tillhörande ledningssystem.
Tillsammans med SMOHF valdes den bästa placeringen av reningsverket och provgropar har grävts med gott resultat. Föreningen har fått positivt förhandsbesked om bygglov.
Stödmottagare: Nätverk/grupp fastighetsägare

Vindmätning på Väddö

”Vår vision är att genom etablering av ett vindkraftverk på Väddö bidra till lokal energiproduktion, skapa lokal medvetenhet om balansen mellan elproduktion och elkonsumtion, lokalt engagemang och kunskap kring energifrågor, samt skapa lägre energikostnader för delägare i vindkraftverket.”

Etablering av vindkraft kan vara ett komplicerat projekt, som medför succesivt stegrade kostnader under etableringsprocessen. För att minska risken för placering på en plats där vindförhållandena inte medger tillräcklig lönsamhet är det lämpligt att göra en virtuell vindmätning innan mätning från mast påbörjas. SMHI har utvecklat en metod för ”virtuell mast” som till en betydligt lägre kostnad ger en god preliminär uppskattning av vindförhållandena.
Föreningen Björkö-Arholma Vindkraft använde leaderstödet för att låta SMHI utföra denna mätning i Tomta, Grisslehamn, samt en statistisk analys av resultatet. Studien är ett avgörande dokument för den diskussion som förs på Arholma, Björkö och Väddö angående ett uppförande av vindkraftverk. Rapporten utgör också ett underlag för ett större leaderprojekt som har genomfört vindmätningar under 13 månader, undersökt mark- och berggrundsförhållanden på platsen samt informerat berörd befolkning om arbetet.
Stödmottagare: Björkö-Arholma Vindkraft ekonomisk förening

Natur i Närtuna

”Närtuna är ett mycket naturskönt område vars värden hotas av en strukturomvandling i jordbruket – det finns idag väldigt få jordbrukare kvar.”

Det finns två särskilt intressanta områden i Närtuna, dels Hederviken som är ett mycket stort våtmarksområde, men som saknar variation, samt västra delarna av Närtuna som består av gamla betesmarker, åkrar mm. Norrtälje Naturvårdsstiftelse beviljades stöd för att närmare undersöka möjligheterna med dessa områden.
Hushållningssällskapet utförde förstudien parallellt med stiftelsens ideella arbete med samtal och möten med markägare.
Stödmottagare: Norrtälje Naturvårdsstiftelse