Entreprenörscheckar

Leader Uross verksamhet inom EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 är avslutad!

Här kan du läsa om några delaktiviteter inom paraplyprojektet Entreprenörscheckar som beviljades av Leader Uross 2009-2014.

Leader Uross’ vision är att bidra till en föryngrad fast befolkning med lokal sysselsättning inom vårt geografiska område. För att möjliggöra att människor kan bo kvar eller vill flytta hit krävs inte minst att det finns goda möjligheter till jobb. En gynnsam näringslivsutveckling är därmed en nödvändighet för landsbygdens framtid.

Paraplyprojektet Entreprenörscheckar pågick 2011 – 2014 och syftet var förbättra förutsättningarna för företagandet genom att främja en positiv näringslivsutveckling och ökad entreprenörsanda. Vi presenterar längre ned ett axplock av delaktiviteter.

För att öka nätverkandet bland blivande entreprenörer i Uross område och samtidigt öka förståelse för och kunskaper om företagandet bjöd vi in Marlena Batista till en träff hösten 2013. Marlena pratade om Hur gör man för att lyckas som entreprenör? Några av hennes lärdomar var ”Erfarenhet är inget du får. Det är något du skaffar dig” (genom att hela tiden tänka nytt och testa nya saker får du massor av erfarenhet), ”Du behöver inte kunna allt från början” (du kan lära dig längs projektets gång) och ”Misslyckas ofta!” (det är det som ger mest erfarenhet och lärdomar)!

Alla delprojekt inom paraplyprojekt Entreprenörscheckar som fokuserade på att undersöka möjligheter att starta ny verksamhet medverkade och presenterade sin egen delaktivitet för att dela med sig av lärdomar och erfarenheter.

Vill du veta mer om något av delprojekten eller komma i kontakt med de som genomförde projekten, hör av dig till leaderkontoret så hjälper vi dig. Här nedan finns exempel på marknadsundersökningar, kompetensutveckling, marknadsföring, framtagande av kalkyler och ritningar, seminariedagar mm.

Östhammars Ordfestival satsar på framtid med fler besökare
ordfestival

Vårt mål var att kunna presentera ett batteri av idéer till besöksnäringen. Idéer för både kort och lång sikt. Det målet har uppfyllts.”

Östhammars Litteraturförening har under nio år genomfört Östhammars Ordfestival. Intresset för festivalen har successivt ökat. Ska fler kunna delta behövs nya resurser, nya samarbeten och nya idéer. Föreningen sökte leaderstöd för att undersöka om och hur ett ökat samarbete med besöksnäringen kan bli till nytta för alla parter.
Projektet har samlat erfarenhet från liknande festivaler som t ex Mariehamns litteraturdagar och genomfört en samtalskväll med intressenter från olika lokala grupperingar för att skapa nya kontaktpunkter och fånga upp idéer och förslag till hur Östhammars Ordfestival kan utvecklas.
Efter seminariet började en restaurang planera Poetry Slam och Lars Molin Sällskapet planerade en aktivitet i Lars Molins fotspår. 2014 kunde föreningen konstatera att man tagit ytterligare några steg mot den vision man lade fast genom leaderprojektet, det har blivit fått fler sponsorer och intresset för Ordfestivalen har ökat.
Stödmottagare: Östhammar Litteraturförening

Informationsbroschyr Ljusterö

”Projektet har lett fram till ökad samverkan mellan turistaktörer och konkret visat att man med samverkan kan nå längre än med individuella ansträngningar.”

För att nå nya kunder och stärka samverkan mellan nuvarande och blivande turistaktörer ville flera företag på Ljusterö tillsammans utforma och trycka en turistbroschyr om öns attraktioner.
Arbetet med broschyren förde med sig att alla medverkanden måste inventera vad som skulle framhävas i en gemensam marknadsföring av ön; boendemöjligheter, aktiviteter, naturupplevelser och hur man tar sig till Ljusterö. Broschyren distribuerades sedan till alla hushåll på Ljusterö och buntvis till turistföretag samt till turistbyråer i Roslagen, Waxholmsbolaget m fl.
Denna genomlysning hjälpte deltagande företag att identifiera hur man kunde fortsätta jobba med framgångsrik utveckling av besöksnäringen på ön. Tankar har väckts om framtagning av fler verktyg för ökat besöksboende och fler verktyg för marknadsföring. Flera av deltagande företag kommer att fortsätta och vidareutveckla samarbetet.
Stödmottagare: Hemviken Kajak i samarbete med flera företag på Ljusterö

småskaliglivsmedelhanteringSeminariedag om småskalig livsmedelshantering

”[…] alla andra deltagare med en mängd olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper gjorde att de knepiga tolkningsfrågorna i livsmedelslagstiftningen fick en god belysning och många konkreta tips gavs.”

Småskalig och lokal livsmedelsproduktion och hantering anses som en positiv och önskvärd näring som man vill se mera av samtidigt som de företagare som finns eller vill starta verksamhet i dessa branscher möter en hel del svårigheter.
Wermdö hushållningsgille arrangerade i samarbete med Värmdö LRF-avdelning en seminariedag om småskalig livsmedelshantering för att diskutera ett antal typfall med inbjudna livsmedelskonsulter, livsmedelsinspektörer och politiker. Hur ska småskaliga livsmedelshanterare gå till väga för att producera säkra och bra livsmedel på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt? Den långsiktigt viktiga frågan var dessutom hur dessa företagare kan bli fler, våga satsa på företagsutveckling och kunna få en rimlig ekonomi?
Föredragshållarna kom från Hushållningssällskapet, Livsmedelsverket, Eldrimner, inbjudna blev också Länsveterinärenheten samt flera kommunala livsmedelsinspektörer. Alla deltagande tyckte att dagen var väldigt givande och flera uttryckte önskemål om liknande arrangemang på flera ställen.
Stödmottagare: Wermdö hushållningsgille

situationsplanSvartsö vandrarhem

”Det råder underskott på övernattningsmöjligheter i skärgården generellt, vilket påverkar besöksnäringen negativt”

På den charmiga ön Svartsö i Stockholms mellersta skärgård finns både öppna jordbrukslandskap, skogsområden och två stora, klara insjöar. På ön finns en matbutik, turistaktiviteter, ett levande kulturliv samt en skola med ca 20 elever från Svartsö och andra kringliggande öar.
Sedan Svartsö Herrgårdspensionat upphörde för några år sedan fanns väldigt begränsade möjligheter till övernattning. Flera av de som driver verksamheter på ön var angelägna om att det tillkom flera övernattningstillfällen för att kunna behålla servicenivån på ön. De vände sig till Leader Uross med en ansökan i syfte att skapa ett nytt övernattningsalternativ. Stödmedlen användes till en utredning samt framtagande av konstruktions- och bygghandlingar, marknads- och affärsplan samt presentationsmaterial.
Stödmottagare: privatpersoner i samverkan. Medverkade på nätverksträffen om entreprenörskap med Marlena Batista, se ovan.

Marknadsundersökning inför start av hälsocenter

”Vi har lärt oss betydelsen av att ha rätt kompetens för utvecklandet av en enkät och betydelsen av att hitta rätt målgrupp.”

Hälsointresset är stort idag och det ökar mer och mer. Det blir mer vanligt med träningsresor samt även nischade resor där man fokuserar på en speciell idrott tex löpning. En grupp personer med kompetens från sjukvård, restaurang-/hotellbranschen samt affärsutveckling ville starta ett HälsoCenter som har individen i fokus. Kunderna kunde vara allt från den som behöver gå ned i vikt till elitmotionären och intresserade av att kunna nå dessa mål med hjälp av individuellt anpassad fysisk träning, individuellt anpassad kost och mentalträning.
Inom ramen för projektet tog gruppen hjälp av en konsult för att ta fram en enkät, diskutera/identifiera olika målgrupper och slutligen genomfördes en marknadsundersökning för att undersöka om de tänkta målgrupperna var intresserade av konceptet och till vilket pris. 87 svar på enkäten kom in, du kan läsa resultatet här.
Stödmottagare: privatpersoner i samverkan

banderoll-sthlmwatereventsStockholm Water Activity Center

”Innan projektet kände vi knappt varandra, nu kan vi sprida information om varandra och verksamheterna som finns här, och vi kan vara ambassadörer för hela Dalarö”

Fem enmansföretag som arbetar med vattenaktiviteter på Dalarö ville utveckla möjligheterna till samverkan och marknadsföring under gemensamt namn. De flesta verksamheter riktar sig till mindre grupper upp till 7-10 personer och har begränsade möjligheter att nå ut men även svårigheter att hantera förfrågningar från större grupper.
Projektet arbetade med olika marknadsföringsinsatser i form av gemensam hemsida, broschyr, skyltmaterial samt beachflaggor. Ett antal egna planeringsmöten och utökade kontakter med andra inom Dalarös besöksnäring ledde som mervärde till bättre förutsättningar för entreprenörskap samt ökad samhörighet mellan deltagarna men även med andra aktörer i omgivningen.
Stödmottagare: Organisationer i samverkan (Dalarö Kajak, Vind&Vatten, Stockholm Kitecenter, Sea Event, Pelles Event)

sommar2013 084Fårklipperskan

”Jag ville ta tag i min egen arbetssituation”

Det började med att Helen Israelsson blev uppsagd från sitt jobb på grund av omfattande neddragningar. Det var ett tungt besked, men Helen tog saken i egna händer och började fundera på vad hon egentligen ville göra. Med en dröm sedan barnsben om att bedriva någon form av verksamhet inom lantbruk fick hon kontakt med en 72-årig fårklippare i närheten. Sagt och gjort! Helens nya mål var att bli fårklippare. Fårklipparen som var på väg att pensionera sig, agerade mentor och gav Helen möjlighet att praktisera. Genom stöd från Leader Uross fick Helen möjlighet att gå de kurser som var nödvändiga för att kunna klippa får professionellt.
Stödmottagare: Helen Israelsson. Medverkade på nätverksträffen om entreprenörskap med Marlena Batista, se ovan.

Handelsutveckling i Östhammars tätort

”Om tio år har vi en levande stadskärna med livskraftiga butiker som lockar turister och lokalbor både under hög- och lågsäsong.”

Många handlare i Östhammar upplever en låg lönsamhet och svårigheter att nå presumtiva kunder. När butiker läggs ned försvårar det ytterligare för marknaden eftersom utbudet minskar och kunderna väljer att handla på annan ort, företrädesvis Uppsala. Handelsutvecklingen är också starkt förknippad med utveckling av besöksnäringen. Sammantaget visar detta att ortens handlare behövde stärkas.
Östhammars företagarförening beviljades stöd för att ge ortens handlare nya kunskaper och högre kompetens i affärsutveckling. En både teoretisk och praktisk utbildning från Svensk Handel köptes in för stödmedlen.
Stödmottagare: Östhammar företagarförening

ordmolnsmastadslabbetSmåstadslabbet

”Vi vill samla och knyta samman aktörer inom näringsliv, innovation och utbildning till en fysisk plats i syfte att underlätta nyföretagande och utveckling”

Företagarna Roslagen sökte stöd för att undersöka förutsättningar för en inkubatorsverksamhet. En ”hubb” där rätt förutsättningar ges för att starta nya företag, en innovativ miljö för kreativt skapande, en möjlighet att hyra arbetsplats för kortare och längre tid, en kreativ arbetsplats där samverkan alltid råder och där det är högt i tak för nya och ”tokiga” idéer och tankar. En miljö där skolan, näringslivet och andra möts och skapar tillsammans.
Stödmottagarna genomförde flera studiebesök på liknande befintliga ”hubbar”, främst i Mälardalsregionen. Man tittade på finansiering och möjliga samarbetspartners, samt startade dialog med kommunen och berörda organisationer. Dessa besök skapade en tydligare bild av förutsättningarna för ett ”Småstadslabb” i Norrtälje och gav nya nätverk och värdefulla kontakter.
Efter förstudiens avslutning fortsätter dialogen med näringslivs- och rådgivningsorganisationer samt kommun med flera.
Stödmottagare: Företagarna Roslagen

infokursKortkurs för ungdomar i att starta eget

”Ungdomar ute på öarna fick en möjlighet att lära sig mer om att starta eget och de fick feedback på sina idéer”

Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö ville ge ungdomar ute i skärgården möjligheten att lära sig mer om entreprenörskap och att starta företag. Organisationen beviljades stöd för att arrangera en kurs uppdelad på två tillfällen. Ungdomarna fick lyssna till inspirerande skärgårdsentreprenörer, en introduktion i entreprenörskapets grunder och vikten av ett bra nätverk, samt lära sig hur man kan använda affärsplanen som ett verktyg i uppstarten. Därefter fick de också individuell guidning av rådgivarna på Nyföretagarcentrum i arbetet med sin egen affärsplan. Det blev få deltagare och arrangören konstaterade att det krävs framförhållning och mer långsiktig plan för att nå lämpliga ungdomar – målgruppen är förhållandevis liten. Men man kommer att göra ett nytt försök i år.
Stödmottagare: Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö