Bygdecheckar

Leader Uross verksamhet inom EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 är avslutad!

Här kan du läsa om några av bygdecheckarna som beviljades av Leader Uross under åren 2009 – 2014.

En förutsättning för att landsbygden ska kunna leva vidare är att basservicen/infrastrukturen fungerar. Kommunernas och statens roll i dessa sammanhang minskar, vilket hotar många små samhällen. Samverkan och nätverkande är oftast en förutsättning för att utveckla hållbara idéer och planer för ökad eller bibehållen service på landsbygden, vilket behövs för en bra framtid och en hållbar utveckling. Detta bidrar till en ökad och god livskvalité i bygden vilket också bidrar till en större attraktionskraft.

affischhastvagarSamarbete gynnar alla
”I Värmdö kommun finns det mer än 100 hästar, men i princip inga ridvägar. I takt med att trafiken har ökat så har behovet av säkra ridvägar ökat starkt.”
Frågan om behovet av ridvägar på Värmdö har stötts och blötts i olika konstellationer inte minst inom nätverket Vision Häst Värmdö. Föreningen Värmdö Hästvägsförening startades i syfte att tydligare och mer konsekvent kunna driva frågorna i samarbete med kommunen, markägare, samfällighetsföreningar, Trafikverket, friluftsorganisationer, ryttare, hästföretag, ridklubbar samt besöksnäringen.
Under projektet arrangerades ett stormöte som hade annonserats i dagspressen, i sociala media osv. Man tog fram logotype, informationsfolder, affisch, webbsida och Facebooksida. Parallellt med det har man träffat flera markägare och diskussioner pågår. Föreningen har också synts på flera hästevent och andras event – ett lyckat koncept som man kommer att fortsätta med.
Stödmottagare: Värmdö Hästvägsförening

Bredband i Sandvik
”Vår vision är att ett stabilt bredband ska leda till ökad företagsamhet i och med möjligheten till distansarbete.”
I Sandvik med omnejd fanns stora problem med snabb uppkoppling till internet – det enda alternativet var mobilt bredband med tveksam täckning. Flera företagare i området har svårigheter att hålla en bra kontakt med kunder och har som en följd av det skaffat sig lokaler på annan ort. Tillgång till snabbt bredband behövs om landsbygden skall överleva och för att människor ska kunna bo och arbeta där.
Sandviks tomtägareförening startade arbetet för bättre bredband med att låta utföra en förstudie. Visionen är att kunna bedriva företagsamhet i området och att fler kan arbeta på distans, likaså att de boende får en tillfredsställande åtkomst till omvärlden vad avser telefoni, internet och TV. Förstudien ledde till rekommendationer för åtgärder, en handlingsplan samt två olika kostnadsberäkningar.
Stödmottagare: Sandviks Tomtägareförening

Foto Åsa Levén

Årets Värmdökock
”Fler krögare behöver inse fördelarna med att använda lokalt odlade livsmedel”
Värmdö har en växande skara med odlare och mathantverkare, menar stödmottagaren Wermdö hushållningsgille. Det saknades dock en länk mellan dessa och de lokala restaurangerna och krögarna. Tävlingen Årets Värmdökock ville vara en sådan länk. Tanken var att erbjuda tävlande kockar en matkasse med lokalproducerade livsmedel från Värmdös bönder och mathantverkare som utgångspunkt för att komponera ett tävlingsbidrag.

Foto Åsa Levén

Foto Åsa Levén

Det årliga eventet ska leda till en ökad medvetenhet hos framförallt lokala krögare att använda lokalproducerade livsmedel och mathantverk i sina verksamheter. Detta i sin tur kan även ge allmänheten en bättre medvetenhet och ett större intresse att handla lokalt.

Nu, hösten 2014, har utmärkelsen delats ut två gånger. Båda åren har final och prisutdelning genomförts under mässan Värmdö företagardag.
Efter projektets genomförande har lokala mathantverkare och livsmedelsproducenter gått samman för att erbjuda sina produkter i ”Veckans Värmdökasse”.
Stödmottagare: Wermdö hushållningsgille

trädgårdisamverkanTrädgård i samverkan
”Att öka intresset för orten är ett stort uppdrag som Folketshusföreningen arbetar med”
Hargshamn är en kommundel i Östhammar som under åren har förlorat en del av den service som tidigare fanns, såsom skola, affär, posten samt bibliotek. Folketshusföreningen ville öka intresset för samverkan mellan boenden på orten och närområden. Projektet beviljades stöd för att göra om gården invid Folket hus till en trevlig mötes- och samlingsplats både för barn och vuxna.
Stödmedlen användes till att anlägga en grillplats med örtagård och sittgrupper, anlägga en boulebana samt en odlingsyta till barnen. Arbetet har gjorts i samverkan med representanter från Folkets hus, föräldraförening, lokala PRO samt Hargshamns utvecklingsgrupp.
Stödmottagare: Folkets Hus i Hargshamn

Föreningsuppstart VHIF
”Vi vill göra Haninge till en bättre plats att besöka, leva och verka i. Besöksnäringen ses som en viktig del av näringslivet och blir därmed en näring som prioriteras för investeringar och utvecklingsinsatser.”
Besöksnäringen i Haninge kommun har tidigare inte varit organiserad i någon form. Det har inneburit utmaningar för kommunen att föra en konstruktiv dialog med näringen eftersom man saknat en tydlig samtalspart.
Fem företag inom besöksnäringen i Haninge kommun tog därför initiativet till att bilda Visit Haninge ideell förening. Med föreningen vill man bland annat initiera, driva och stödja olika projekt och aktiviteter som utvecklar företag och föreningar med intressen inom den lokala besöksnäringen.
Föreningen beviljades stöd för att snabbt kunna komma igång med sin verksamhet och få ett brett medlemsunderlag. Under projekttiden har man beslutat om föreningsstadgar, arbetsordning, utvecklat en webbplats, samt tagit fram en trycksak för medlemsvärvning.
Stödmottagare: Visit Haninge ideell förening