Leader Uross 2008-2015

Under förra perioden var det föreningen Leader Uross som var verksam och beviljade stöd till 103 projekt samt flera hundra delaktiviteter inom olika paraplyprojekt.

Leader Uross verksamhet inom EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 är avslutad!

Inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2007 – 2013 verkade Leader Uross i form av ett samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna i sex kommuner: Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn . Leader Uross jobbade med att stimulera och bevilja ekonomiskt stöd till projekt vars målsättning var att skapa bättre förutsättningar för landsbygdens och skärgårdens ekonomi, miljö och livskvalité. Projekten genomfördes av lokala krafter utifrån lokala förutsättningar och behov. Nytänkande, samverkan och nätverksbyggande var och är tre nyckelord för leadermetoden.

Utvecklingsstrategi

Leader Uross utvecklingsstrategi arbetade mot visionen ”En föryngrad fast befolkning med sysselsättning lokalt”.

Ekonomiskt stöd har beviljats till projekt där minst två sektorer samverkar och som

  • stärker lokal service och infrastruktur,
  • stimulerar ett diversifierat företagande,
  • stimulerar närproducerade sunda livsmedel,
  • främjar innovativa och hållbara energi- och avloppslösningar,
  • ökar kompetens inom miljöområdet,
  • utvecklar året-runt-turism inom Uross’ område,
  • skapar ett ökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter,
  • bidrar till attraktiva boendelösningar för olika behov och inom livets alla skeden och
  • bevarar skärgårdsmiljö och kulturlandskap.

LAG (Local Action Group)

Föreningen har en styrelse som kallas för LAG-grupp (Local Action Group) och som är Leaderområdets beslutsgrupp. Det var LAG som bedömde projektansökningar och beslutade om projektstöd samt ansvarade för att Leader Uross’ mål uppfylldes. I LAG-gruppen fanns  representanter för offentlig, ideell och privat sektor.

Leader Uross stadgar