Villkor, urvalskriterier och poängsättning

CLLDthepanelNär en ansökan kommer in till Jordbruksverkets E-tjänst börjar Leaderkontoret behandla ansökan.

Först kontrolleras att grundläggande villkor är uppfyllda.

 • Ansökan ska uppfylla grundvillkoren för stöd (bl.a. får projektet inte vara påbörjat) och den måste vara fullständig, inklusive projektplan och budget. Ansökan får inte handla om sökandes normala eller ordinarie verksamhet
 • Ert projekt ska falla inom ramen för Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi, dvs. avse något av våra insatsområden och bidra till uppsatta, specifika mål.
 • Sökande måste ha kapacitet att genomföra projektet, dvs. rätt kompetens ska finnas i projektorganisationen. Det kan vara olika kompetenser som är relevanta för projektet. I budgeten ska det finnas resurser avsatta för och kunskaper om administration och ekonomiredovisning.
 • Eftersom en del av stödet betalas ut efter att man har betalat sina kostnader måste tillräckligt likviditet finnas hos projektägaren för att kunna genomföra projektet. Projektgruppen ska kunna visa hur de säkerställt en god likviditet, kapital/lån eller motsvarande under projektets genomförande.

När LAG ska besluta om ett projekt ska prioriteras för stöd utgår man från de urvalskriterier som fastställts för Leader Stockholmsbygd. Urvalskriterierna är unika för varje leaderområde. Projektet får poäng som är beroende av hur väl ansökan uppfyller de fastställda kriterierna. Olika kriterier väger olika tungt i beräkningarna, och poängsättningen för samma kriterium kan vara olika beroende på insatsområde. Ofta ger konkreta resultat högre poäng än exempelvis förstudier. Generellt är lokal förankring än parameter som väger tungt.

Vi har ett antal generella urvalskriterier, oavsett insatsområde

 • Samverkan
  Vi kan se att projekt med bred samverkan ofta lever längre även efter projektets slut. Projektplanen ska visa tydligt hur projektplaneringen har inkluderat nya aktörer som projektägaren tidigare inte har samarbetet med och beskriver hur man under genomförandefasen planerar för att fler personer/organisationer kan ansluta till projektet.
 • Lokal förankring
  Projektet är väl känt för relevanta aktörer/boende och det finns ett gemensamt behov som ska tillgodoses.
 • Horisontella mål (jämställdhet, ungas delaktighet, icke-diskriminering, hållbarhet)
  De horisontella kriterierna jämställdhet, ungas delaktighet, icke-diskriminering och hållbarhet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Projekt som satsar på att inom ramen för projektet aktivt arbeta med dessa frågor premieras vid urval. Vi förutsätter att inget projekt diskriminerar eller missgynnar olika grupper eller människor i samhället. Det vi efterfrågar i projekten är något annat, nämligen ett aktivt arbete med dessa aspekter.
 • Innovativitet
  Projektet gäller aktiviteter, arbetssätt eller samarbeten som inte prövats tidigare av projektägaren, som beskrivs tydligt i projektplanen och det finns en plan för uppföljning.
 • Arbetstillfällen
  Projektplanen beskriver tydligt att/hur projektet bidrar till nya arbetstillfällen genom att specificera hur många som ska ha skapats vid projektslut och hur man avser att mäta resultatet.

Varje insatsområde har dessutom ett antal specifika kriterier

En attraktiv bygd att bo och verka i

 • Projektet bidrar till ett starkare lokalsamhälle genom aktiviteter som tex träffa kommunpolitiker, starta upp lokala utvecklingsgrupper, ta fram en lokalekonomisk analys (LEA) eller på annat sätt lägga grunden till att ta fram en egen utvecklingsplan för det lokala området.
 • Projektet bidrar
  • till nya servicelösningar inom kommunikation, infrastruktur, skola, vård, omsorg eller
  • till nya mötesplatser (fysiska el. virtuella) eller
  • till nya fritids- och kulturaktiviteter.
 • Projektet bidrar till kompetenshöjande aktiviteter som stärker det lokala näringslivet.
 • Projektet bidrar till att för arbetslösa kvinnor och/eller ungdomar under 25 år med invandrarbakgrund deltar i kompetenshöjande aktiviteter.
 • Projektet arbetar med eller prövar metoder för matchning mellan arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund eller ungdomar under 25 år med invandrarbakgrund och landsbygds- eller skärgårdsföretag inom leaderområdet.

Läs mer om poängsättning och detaljerade urvalskriterier för projekt inom Landsbygdsfonden och för projekt inom Socialfonden. 

Just nu (dec 2018) har vi inga medel kvar inom insatsområdet Bygdeutveckling. Men hör gärna av dig med en projektskiss så kan vi återkomma ifall vi får utökade anslag.

En attraktiv bygd att besöka

 • Projektet bidrar till fler dagsbesökare eller fler övernattningar.
 • Projektet gör områdets attraktioner mer välkända.
 • Projektet jobbar med kompetenshöjande aktiviteter för verksamma inom turistbranschen.
 • Projektet bidrar till att besöksnäringsföretag miljöcertifieras.

Läs mer om poängsättning och detaljerade urvalskriterier för projekt inom Landsbygds- såväl som Havs-/fiskerifonden.

Just nu (dec 2018) har vi inga medel kvar inom insatsområdet Besöksnäring. Men hör gärna av dig med en projektskiss så kan vi återkomma ifall vi får utökade anslag.

Lokala livsmedel och lokala marknader

 • Projektet bidrar till utveckling av nya lokalproducerade produkter eller tjänster.
 • Projektet skapar förutsättningar för stabila leveranser eller distributionskanaler av matprodukter till närregionens kunder (restaurang, krog, saluhall, kommuner, marknadsplatser, turister m fl).
 • Projektet bidrar till kunskapsspridning om den närproducerade matproduktionens villkor.
 • Projektet bidrar till att för arbetslösa kvinnor och/eller ungdomar under 25 år med invandrarbakgrund deltar i kompetenshöjande aktiviteter.
 • Projektet arbetar med eller prövar metoder för matchning mellan arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund eller ungdomar under 25 år med invandrarbakgrund och landsbygds- eller skärgårdsföretag inom leaderområdet.

Läs mer om poängsättning och detaljerade urvalskriterier för projekt inom Landsbygds- såväl som Havs-/fiskerifonden.

En god miljö och ökad hållbarhet

 • Projektet bidrar till fiskevårdande åtgärder och beskriver genomförande, förväntat resultat och hur uppföljning av insatsen ska ske.
 • Projektet drivs i samarbete mellan privat, offentlig och ideell sektor och syftar till att ta fram lokala eller regionala förvaltningsplaner eller samförvaltningsinitiativ som gynnar ett hållbart fiske.
 • Projektet bidrar till nya lokala och hållbara lösningar inom energi, mobilitet, V/A, produktion eller avfallshantering.
 • Projektet arrangerar kompetenshöjande aktiviteter om omställning till hållbarhet och mindre miljöpåverkan.
 • Projektet bidrar till biologisk mångfald och har en tydlig plan för vem som ansvarar för att förvalta projektresultatet.
 • Projektet sprider information om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, omställning till hållbarhet o dyl.

Läs mer om poängsättning och detaljerade urvalskriterier för projekt inom Landsbygdsfonden och för projekt inom Havs-/fiskerifonden.

Beslutsprocess

När ett projekt prioriteras enligt poängsättningen föreslår LAG beslut om stöd, alternativt beslut om avslag om projektet inte prioriterades. Jordbruksverket fattar därefter det formella beslutet.