Lokalt ledd utveckling Stockholmsbygd

I början på december lämnade vi in vår Ansökan om att bilda leaderområde. Totalt är det 53 områden i hela landet som ansökt om att bilda lokala utvecklingsområden, på denna karta kan du se samtliga.

Alla strategier har lämnats till en expertgrupp som Jordbruksverket har anlitat för granskning och bedömning av dem. I januari fick de lokala utvecklingsgrupperna möjlighet att lämna in kompletteringar. Nästa steg är att strategierna lämnas över till en urvalskommitté. I urvalskommittén sitter representanter för Jordbruksverket, Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen, LRF, Hushållningssällskapen, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting. I april kommer besked vilka strategier som har valts ut och vilka fonder som har beviljats för respektive strategi.

För de prioriterade strategierna är det då dags att ta fram ytterligare ett antal kompletteringar, bl.a. budget och kriterier för urval av projekt som kan beviljas stöd. I detta skede kommer också en ny leaderförening, Leader Stockholmsbygd, bildas och Leader Uross kommer att avvecklas.

Tidigast den 17 augusti kommer de utvalda leaderområdena kunna ansöka om start av verksamheten och tidigast den 17 september kan vi sätta igång.

Här kan du läsa Lokal utvecklingsstrategi för Leader Stockholmsbygd

Den som vill följa utvecklingen kan hitta mer detaljerade information på Jordbruksverkets hemsida om lokalt ledd utveckling.

 

Lokal utvecklingsstrategi 2014 – 2020 färdig!

Hela hösten har Leader Uross tillsammans med Fiskefrämjandet Stockholms skärgård och flera andra organisationer arbetat med att ta fram en ny leaderstrategi för programperioden 2014 – 2020. Nu är den klar, och inlämnad som Ansökan om att bilda leaderområde till Jordbruksverket.

Här nedan får du en första överblick över våra övergripande mål och insatsområden.

Har ni idéer men saknar resurser för att skapa förändring?

Dina idéer, ert projekt, EU-pengar

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden ger möjlighet till finansiering av bra projekt som underlättar och förbättrar förutsättningar för att leva och verka på landsbygden. Grundprincipen är att just du som bor och verkar på landsbygden eller i skärgården ska ha möjlighet att påverka och skapa utvecklingen lokalt. En del av finansieringen kommer från EU-fonder men beslut om vilka idéer som genomförs fattas nära dig av en LAG-grupp.

LAG kallas styrelsen i den ideella leaderföreningen som kan bevilja dessa stöd, och är sammansatt av representanter för det lokala föreningslivet, näringslivet och offentlig sektor.

Hur ser bygden ut om 7 år? Din röst behövs.

Från och med sommaren 2015 kommer du att kunna söka stöd för din projektidé hos LAG-gruppen i ditt leaderområde.Projektidéer kommer att bedömas utifrån den strategi som skrivs idag och som kommer att vara vägledande sju år framåt. Bara idéer som passar in i strategin får beviljas. Därför är det viktigt att du är med och påverkar utvecklingsstrategin! Just dina kunskaper och idéer behövs, liksom dina funderingar och drömmar. Hur vill du att din bygd ska vara om 7 år? Vad krävs för att nå dit?

Det finns flera tillfällen och platser att välja mellan.

Nynäshamn

 • Tisdag 16 september, Torö bygdegård, kl 18.00-ca 20.30
 • Onsdag 15 oktober, Sorunda bygdegård, kl 18.00-ca 20.30

 Haninge

 • 22 september, Utö värdshus, kl 18-20
 • 13 oktober, Berga naturbruksgymnasium, kl 18-20.30

Värmdö

 • 25 september, Möja, öppet möte med företagarföreningen
 • 16 oktober, Gustavsgården (föreningen Guldkantens lokaler), Trallbanevägen 3,
  134 43 Gustavsberg, kl 18-20.30

Österåker

 • 24 september, Ljusterö bygdegård, kl 18-20.30
 • 23 oktober, Folkets hus Åkersberga, kl 18-20.30

Norrtälje

 • 27 oktober, Rådmansö bygdegård, kl 18-20.30
 • 28 oktober, Turistgården Haga, Hagavägen Älmsta, 760 40 Väddö, kl 18-20.30
 • 30 oktober, Sättraby bygdegård, kl 18-20.30

Vi bjuder på fika och behöver därför ha din anmälan senast dagen före respektive mötestillfälle. Anmäl till susanne@leaderleaderstockholmsbygd.se eller ring 076-213 18 10.

Varmt välkommen!

Vi som jobbar för ett nytt leaderområde är Leader Uross, Fiskefrämjandet i Stockholms skärgård, SIKO, Länsbygderådet Stockholms län, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, diverse företagarföreningar, Företagarna Skärgården, offentlig sektor mellan Norrtälje och Nynäshamn m.fl.

 

Nya landsbygdsprogrammet öppnar för ansökningar

Den 3 september öppnar en ny e-tjänst hos Jordbruksverket för ansökan om företags- och projektstöd. Det svenska landsbygdsprogrammet är formellt ännu inte godkänt av EU-kommissionen men man börjar ändå ta in ansökningar. Det är för investeringar i bredband som ska bidra till utökad informations- och kommunikationsteknik av bra kvalitet på landsbygden som man till en början kan söka stöd. Läs mer …

När det gäller stöd inom ramen för lokalt ledd utveckling kommer det att dröja till hösten 2015 innan det tidigast går att söka projektstöd. Under hösten 2014 jobbar alla som vill bilda ett leaderområde med att ta fram en strategi för arbetet. Strategin skickas den 1 december till Jordbruksverket som tidigast mars/april 2015 återkoppla med besked om strategin kan komma att godkännas, och vilka kompletteringar som krävs.

I bästa fall kan nya leaderorganisationer sätta igång och arbeta från sommaren 2015.

Utvärdering och framtiden

Den 20 maj samlades ca 30 personer för att lyssna på Jacob Käll (Doing Rural AB) och Yvonne Gunnarsdotter (SLU) som presenterade sin utvärdering av Leader Uross verksamhet 2009-2013.  Efter presentationen fick deltagarna information om tidsplanen inför ett eventuellt fortsatt arbete med lokalt ledd utveckling, och avslutningsvis blev det brainstorming i små grupper kring bl.a. frågan Vad är fungerande lokalt ledd utveckling?

Men vad står då i rapporten? Den bygger på intervjuer med 45 olika personer, projektägare, leaderkontoret, LAG-ledamöter och politiker. Rapporten är en kvalitativ utvärdering av verksamhet i Leader Uross med det övergripande syftet att identifiera faktorer som bidrar till ett framgångsrikt leaderarbete.

 

De här slutsatserna drar rapportskrivarna:

 • Partnerskapet bryter det offentligas dominans i lokal utveckling och gör de lokala småföretagarna och ideella aktörerna synliga för kommunen vilket ger ömsesidig nytta
 • Småskaligheten som inte finns i andra EU-stöd öppnar möjligheter för aktörer som inte brukar söka stöd
 • Checkarna inom paraplyprojekten ger små summor med mindre krav på administration
 • Möjligheten att få experimentera kan ge innovativa lösningar
 • Ger självkänsla till bygder när invånarna ser att det händer något
 • Skapar möjlighet att genomföra idéer som inte skulle ha blivit av annars
 • Skapar och/eller breddar nätverk som blir resurser för nya verksamheter
 • Banar väg för större projekt och företag

Leaderkontoret har uppfattats som en lokalt förankrad institution och har varit bra på att coacha projekten från att en projektidé föds till att slutredovisningen lämnas in. Det vi hade kunnat stötta och förstärka ännu mer är bl a utvecklingen av lokalt baserade nätverk som sträcker sig utanför orten och över olika sektorer. Flera projekt inom samma lokala område ger oftast bra synergieffekter.

Och även om vi har strävat efter att främst bevilja projekt med hög sannolikhet att leda till långsiktigt hållbar förändring har vi underskattat behovet av att från leaderföreningens sida aktivt skapa möjligheter till ett kapacitetshöjande lärande. Rapportskrivarna menar att ”Kapacitetsuppbyggnad, eller kompetensutveckling, hos olika aktörer i ett leaderområde bidrar till att projekt blir hållbara och leder till långsiktigt hållbar lokal utveckling.”, och påpekar att ”Hållbara projekt är de som lever kvar, integreras med annan verksamhet, sprids och leder till strategisk påverkan.

Med andra ord finns stort utvecklingspotential inför nästa programperiod!

Efter presentationen avslutade vi eftermiddagen med intressanta diskussioner om lokalt ledd utveckling, bl a om hur man kan prioritera och fokusera utan att stänga ute goda idéer. I gruppdiskussionerna kring frågan Vad är fungerande lokalt ledd utveckling? fick vi följande resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till en halv dag om lokalt ledd utveckling med leadermetoden 2014-2020

20 maj kl 13-16, plats: Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2 (skärgårdssalen), inbjudan

Leader Uross inbjuder till ett möte för att komma i kontakt med alla som är intresserade av lokalt ledd utveckling mellan Östhammar och Nynäshamn under programperioden 2014-2020. Vi kommer att börja med att presentera den kvalitativa utvärdering av Uross verksamhet som Doing Rural AB i samarbete med SLU har genomfört för att utifrån deras slutsatser och förslag föra en dialog om vilka behov som finns, vilka prioriteringar som hjälper uppnå hållbara resultat utan att fokuseringen leder till minskad flexibilitet eller risken att stänga ute.

Vilka andra relevanta strategier finns som lokalt utvecklingsarbete kan gynnas av och där synergieffekter kan uppnås?Hur kan vi strukturera processen framåt för att inte missa goda idéer och intresserade aktörer?

 

Ny styrelse och bra diskussioner

Igår gick Leader Uross årsmöte av stapeln, med intressanta diskussioner, förslag och idéer om lokalt ledd utvecklingsarbete under det nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Här kan du läsa hur den nya styrelsen är sammansatt.

Kvällen ägnades i övrigt livliga diskussioner om framtiden. Det kommer att finnas möjligheter att jobba med lokalt ledd utveckling även under Landsbygdsprogram 2014-2020. Men även om startåret verkar vara 2014 har arbetet med att skapa nya leaderområden knappt startat. Det vi vet idag är följande.

 • Utvärdering av leadermetoden (lokalt förankrat och lokalt lett utvecklingsarbete i partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor) på EU-nivå visar på stora framgångar, vilket innebär att man nu öppnar för tillämpning av leadermetoden inom fler strukturfonder. Hittills fanns särskilda medel avsatta för lokalt ledd utveckling inom landsbygds- och fiskerifonden, nu tillkommer även social- och regionalfonden.
 • Precis som under nuvarande period börjar arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi. Det kommer bara finnas en strategi per geografiskt område, dvs vill den framtida leaderföreningen jobba med fler fonder så ska strategin beskriva vilka fonder och hur man vill jobba med de olika frågorna dessa fonder fokusera på.
 • Medan Leader Uross har jobbat med medel från landsbygdsfonden finns det en annan organisation som under den gångna perioden har jobbat med lokalt ledd utveckling inom fiskerifonden, Fiskefrämjandet i Stockholms skärgård. Vi har börjat diskutera hur vi gemensamt kan jobba för ett fortsatt arbete med lokalt ledd utveckling under kommande programperiod.
 • Jordbruksverket kommer att bli förvaltande myndighet för alla fonders arbete inom lokalt ledd utveckling. Den 23 maj ska alla grupper som vill jobba med leadermetoden under åren 2014-2020 lämna in en intresseanmälan till Jordbruksverket. Intresseanmälan ska visa inom vilka geografiska områden i Sverige det pågår arbete med lokalt ledd utveckling samt vilka samarbetspartners som kommuner och större organisationer är delaktiga i arbetet.
 • Under hösten ska de nya utvecklingsstrategierna tas fram. Besked om vilka som kan gå vidare och bilda nya leaderområden kommer tidigast mars/april 2015, och arbetet kan sätta igång tidigast runt sommaren 2015.

Deltagare på gårdagens årsmöte poängterade bland annat vikten av att vara väldigt öppen för nya aktörer som vill bli delaktiga i det framtida arbetet. Även om Leader Uross just nu är en drivande kraft för fortsatt arbete med lokalt ledd utveckling innebär det inte att det är Leader Uross i sin nuvarande form och geografi som ska köra vidare under kommande programperiod. Däremot kan Leader Uross vara en plattform som har förutsättningar (ekonomi, personal) att administrera arbetet med en ny utvecklingsstrategi.

Mötet var överens om att det bör bildas en interimsgrupp med representanter från intresserade organisationer som sedan leder arbetet inför en ny period med lokalt ledd utveckling. En sådan interimsgrupp kan så småningom omvandlas i en formell förening som blir huvudman för leaderarbetet med fler fonder under programperioden 2014-2020, inom ett geografiskt område som anknyter till dagens områden inom Uross respektive Fiskefrämjandet.

Första steget som väntar är nu att lämna in en intresseanmälan till Jordbruksverket den 23 maj. Leader Uross för en dialog med kommuner, Fiskefrämjandet och andra större organisationer och planerar att lämna in en sådan intresseanmälan.

Kallelse årsmöte 23 april 2014 kl 18

Styrelsen för Föreningen Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård kallar härmed medlemmarna till årsmöte onsdagen den 23 april kl 18.00 i LRF:s lokaler på Kungsholmen, Stockholm (Franzéngatan 6, Stockholm, T-bana Stadshagen, blå linje till Akalla eller Hjulsta, uppgång Mariedalsvägen, se karta)

Program

Kl 18.00 Sune Fogelström, ordförande Leader Uross, hälsar välkommen

Kl 18.10 Årsmötesförhandlingarna

Ca. 18.45 Information om och diskussion av en eventuell ny leaderperiod 2014-2020

 • Preliminär presentation av vår externa utvärdering av leaderverksamheten 2009-2013. Gör Leader skillnad, och hur i så fall?
 • Kort presentation av förutsättningarna för ett fortsatt arbete med lokalt ledd utveckling under Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (enl EU, Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet)
 • Diskussion av VAD VILL VI som bor i skärgård och på landsbygden.
  Bättre service, fler besökare, fler lantbruk som kan försörja konsumenter i sitt närområde, fungerande bredband och annan viktig infrastruktur, intressanta fritidsaktiviteter för barn och ungdom – listan kan göras lång och det är både smått och stort som säkerligen står på önskelistan. Men vilka frågor lämpar sig för leadermetoden? Vissa frågor kanske snarare kommunerna eller andra myndigheter måste ansvara för? Allt går förstås inte att lösa med projektstöd! Men där det finns en idé och en vilja, ett engagemang – kan då projektstödet göra skillnad, och vad kan det ge för effekter för andra aktörer i respektive område?

Handlingar

Dagordning för stämman 2014
Årsredovisning 2013
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan 2014
Valberedningens förslag

Anmälan

Du är självklart välkommen att bestämma dig spontant om du vill komma till årsmötet, men eftersom vi tänker fixa lite mat till kvällen blir vår planering enklare om du kan anmäla dig, maila till susanne@leaderleaderstockholmsbygd.se

Utvärdering

Styrelsen valde i januari att ge uppdrag till en kvalitativ utvärdering av Leader Uross verksamhet till Doing Rural AB och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), som lämnade in ett gemensamt anbud.Syftet med utvärderingen är att ge svar på hur Leader gör skillnad i den lokala utvecklingen, vilka effekter och vilken nytta som kommer ut av leaderprojekten.

Arbetet pågår för fullt med att intervjua projektägare, styrelseledamöter och politiker inom vårt område. En viktig del av utvärderingsarbetet är att sammanföra olika intressenter för en diskussion med fokus på Leader och dess betydelse i den lokala utvecklingen. Två s k fokusgruppsmöten står därför på agendan, ett genomfördes den 25 februari i Haninge, det andra den 13 mars i södra delen av Norrtälje kommun. Vi är glada över den spännande blandning av personer/organisationer som medverkar på mötena, allt från projektägare till företrädare för olika LRF-lokalavdelningar, Företagarna Skärgården, politiker och styrelseledamöter. En blandning som ger oss både inifrån och utifrån perspektiv på leaderverksamheten och dess möjligheter, styrkor men även svagheter. Inte minst väldigt viktigt om vi vill fortsätta verka inom lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden under Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Frågorna som diskutera på fokusgruppsmöten

 • Hur främja landsbygdsutveckling på bästa sätt?
 • Hur säkras resultat i satsningar som görs i form av leaderprojekt?
 • Hur man kan tydliggöra de resultat/mervärden som kommer ut av projekten?
 • Om/hur leader är ett bra verktyg för lokal utveckling?

Utvärderingens resultat kommer att presenteras på årsmötet, 23 april 2014.