Kallelse till årsmöte

Årsmöte med Föreningen Leader Stockholmsbygd

Datum: 11 maj 2017
Tid: 18:00 – ca 20:00
Plats: Värmdösalen, kommunhuset, Skogsbovägen 9, Gustavsberg

Dagordning 
Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna

Vi bjuder på enkel förtäring, anmäl därför gärna om du kommer, maila info[at]leaderstockholmsbygd.se

H J Ä R T L I G T  V Ä L K O M N A !

Utegym på Blidö beviljad!

crossnatureBlidö IF sökte stöd för att komplettera sina nuvarande anläggningar för fotboll, gymnastik och boule med en bana med utegymredskap. Det är många som har efterfrågad en utökad motionsanläggning och föreningen menar att en sådan anläggning också kommer att locka nya utövare som idag inte brukar idrottsplatsen.

Anläggningen skall kunna vara en del i ett större evenemang varje år som satsning på motion och friskvård.  Investeringen består i ett utegym i trä med till en början fem redskap (marklyft, chins räcke, knäböj, dips och rygglyft)

Leader Stockholmsbygds motivering: Projektet är välförankrat och utgår ifrån en enkät som visade Blidö IF med idrottsplatsen som en viktig aktör och att en majoritet önskade en gymanläggning. Projektgruppen samlar relevant kompetens och har kapacitet att genomföra insatsen som kommer att skapa nya fritidsaktiviteter och därmed ökad service åt invånarna på Blidö med omnejd.

Projekt på Landsort godkänt!

Idag kom beslut från Jordbruksverket gällande Leader Stockholmsbygds LAG-beslut att prioritera projekt KIKA på Landsort. Det långsiktiga målet är att bygga upp ett lärande upplevelsecentrum för den maritima miljön och det maritima arvet. Det nu beviljade Leaderprojektet syftar till att ta de resterande steg som behövs för att kunna sätta spaden i marken, dvs en faktisk byggstart som förväntas ske hösten 2017.

Projektet har en femtonårig förhistoria i arbetet för skärgårdssamhället Landsort, genom att utveckla besöksnäringen baserat på det maritima arvet på och kring Landsort. Målgrupper är turister, skolor och forskare. Perspektivet är Östersjön, den maritima miljön och det maritima arvet. Anläggningen KIKA är en reception, till besök på och kring Landsort, till perspektiv mot Östersjön och andra orter, händelser och skeenden runt Östersjön.

Leaderprojektet omfattar nätverksarbete och dialoger för att finna den slutliga finansieringen där det behövs ett professionellt material för att åskådliggöra idén och värdena, beskriva förutsättningar och koncept samt konkretisera genomförandets innehåll och former. Projektledaren ska driva projektet framåt genom att hålla ett nätverk av tiotalet organisationer och trettiotalet personer löpande och aktivt medverkande i processen. Det kräver information och förankring hos berörda personer och institutioner samt styrning och ordning i processen framåt. Här ingår även förberedelse av verksamhetens framtida struktur, liksom att leda och koordinera de finansiella processerna.

Leader Stockholmsbygds motivering: Projektet är nytänkande och unikt och vågar satsa högt utan att vara orealistiskt då projektägaren under lång tid och med bra lokal förankring har verkat för utveckling av Landsort avseende service, tillgänglighet och infrastruktur. Fler besökare som kommer utanför högsäsong (t.ex. skolor) kommer att bidra till ett lönsamt lokalt näringsliv året runt med förbättrad service och långsiktigt bättre möjligheter för fast boende som följd.

Årsmöten 2016

SkärmklippårsmöteDen 25 maj är det dags för två årsmöten. Årsmötena kommer att hållas på Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Kl 18:00 Leader Uross inbjuder till sitt sista årsmöte då styrelsen lägger fram sitt förslag till medlemmarna att upplösa föreningen.

Föreningen Leader Uross har under åren 2009 – 2015 arbetat inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2007 – 2013. Verksamheten slutredovisades den 10 september 2015 till ansvarig myndighet, Länsstyrelsen i Stockholms län. Slutredovisningen godkändes. Samtliga anställningar på leaderkontoret upphörde den 31 december 2015.
Dagordning inkl. bilagor
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning

*************

Fortsatt verksamhet med lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden sker nu inom ramen för Leader Stockholmsbygd som håller sitt årsmöte i direkt anslutning:

Kl 18:45 Leader Stockholmsbygd inbjuder till sitt första ordinarie årsmöte.

Leader Stockholmsbygd har förlängt första räkenskapsåret att omfatta hela 2016 vilket innebär att inget bokslut/verksamhetsberättelse finns att redovisa på detta första årsmöte.

Dagordning
Valberedningens förslag

 

Godkända!

Den 20 januari kom besked från Jordbruksverket att Leader Stockholmsbygd nu är ett godkänt leaderområde!

Nu pågår arbetet för fullt för att kunna ta emot ansökningar. Än har Jordbruksverkets e-tjänst inte öppnat, men det väntas ske de närmaste dagarna. Vi återkommer snarast med en tydlig beskrivning av hela ansökningsprocessen för projektstöd inom leader. Fortfarande gäller att du helst ska höra av dig till leaderkontoret innan du skriver din ansökan.

Det kommer att dröja till mitten på mars innan Jordbruksverkets IT-system är redo att låta leaderområdena hantera ansökningar. Räkna med att första deadline för att lämna in fullständiga ansökningar blir i mitten på april, med beslut från Leader Stockholmsbygd den 25 maj. Beslutet ska sedan godkännas av Jordbruksverket.

Det är organisationer, föreningar eller företag som kan stöda projektstöd inom leader, aldrig privatpersoner. Det innebär samtidigt att den person som gör ansökan via e-tjänsten måste ha fullmakt att företräda organisationen som ska söka stödet. Den fullmakt kan du fixa redan nu, läs vidare på Jordbruksverkets hemsida.

I början på nästa vecka kommer utförligare information här på hemsidan!

 

Den som väntar …

Nu är en slutlig version av utvecklingsstrategin inskickad till Jordbruksverket och vi väntar på besked om att få starta området.

Men redan har nästan 30 grupper hört av sig för att diskutera sina projektidéer, några möten har jag haft och fler är inbokade i januari och februari. Det är härligt och inspirerande att vi nästan är igång igen, det sprudlar av idéer i vårt område och nu måste vi bara få sätta igång!

Denna hemsida är preliminär och så fort vi vet att vi får starta kommer sajten att byggas ut och om för att kunna ge bra svar på alla frågor våra läsare kan tänkas ha.

Snart är det dags för julhelgerna, vi ska vila bäst vi kan för att vara redo för ett nytt leaderår 2016!

Du som vill läsa mer

Jordbruksverkets sidor om Lokalt ledd utveckling med leadermetoden

Vilka andra leaderområden har redan fått startbesked

Nyhetsbrev om lokalt ledd utveckling/leader

46 miljoner kronor till leaderområde Stockholmsbygd!

PRESSMEDDELANDE 15-04-24

I veckan kom beskedet att Leader Stockholmsbygd är bland de 48 leaderområdena som Jordbruksverket har prioriterat. Leaderverksamheten ska bidra till utveckling av en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd och skärgård och stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Leader Stockholmsbygd är bland de högst prioriterade områdena och omfattas av kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn samt delar av Östhammar. Stockholmsbygd utvecklingsstrategi kommer att arbeta genom leadermetoden med stöd från landsbygdsfonden, socialfonden och havs-/fiskerifonden.

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling. Ideella, privata och offentliga krafter har gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi och kommit överens om prioriterade insatser under kommande programperiod. Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi fokuserar på

 • En attraktiv bygd att bo och verka i
 • En attraktiv bygd att besöka
 • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
 • En god miljö och ökad hållbarhet

Innan leaderområdena slutligen kan bli godkända väntar en intensiv förberedande period då bland annat strategierna ska kompletteras och den nya organisationen ta form. Leader Stockholmsbygd och de 47 andra leaderområdena kan få sitt beslut om start tidigast i höst. EU-kommissionen måste också ha godkänt programmen för de olika fonderna och de svenska regelverken måste vara fastställda innan Jordbruksverket kan fatta beslut.

 

Lokalt ledd utveckling Stockholmsbygd

I början på december lämnade vi in vår Ansökan om att bilda leaderområde. Totalt är det 53 områden i hela landet som ansökt om att bilda lokala utvecklingsområden, på denna karta kan du se samtliga.

Alla strategier har lämnats till en expertgrupp som Jordbruksverket har anlitat för granskning och bedömning av dem. I januari fick de lokala utvecklingsgrupperna möjlighet att lämna in kompletteringar. Nästa steg är att strategierna lämnas över till en urvalskommitté. I urvalskommittén sitter representanter för Jordbruksverket, Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen, LRF, Hushållningssällskapen, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting. I april kommer besked vilka strategier som har valts ut och vilka fonder som har beviljats för respektive strategi.

För de prioriterade strategierna är det då dags att ta fram ytterligare ett antal kompletteringar, bl.a. budget och kriterier för urval av projekt som kan beviljas stöd. I detta skede kommer också en ny leaderförening, Leader Stockholmsbygd, bildas och Leader Uross kommer att avvecklas.

Tidigast den 17 augusti kommer de utvalda leaderområdena kunna ansöka om start av verksamheten och tidigast den 17 september kan vi sätta igång.

Här kan du läsa Lokal utvecklingsstrategi för Leader Stockholmsbygd

Den som vill följa utvecklingen kan hitta mer detaljerade information på Jordbruksverkets hemsida om lokalt ledd utveckling.

 

Lokal utvecklingsstrategi 2014 – 2020 färdig!

Hela hösten har Leader Uross tillsammans med Fiskefrämjandet Stockholms skärgård och flera andra organisationer arbetat med att ta fram en ny leaderstrategi för programperioden 2014 – 2020. Nu är den klar, och inlämnad som Ansökan om att bilda leaderområde till Jordbruksverket.

Här nedan får du en första överblick över våra övergripande mål och insatsområden.

Har ni idéer men saknar resurser för att skapa förändring?

Dina idéer, ert projekt, EU-pengar

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden ger möjlighet till finansiering av bra projekt som underlättar och förbättrar förutsättningar för att leva och verka på landsbygden. Grundprincipen är att just du som bor och verkar på landsbygden eller i skärgården ska ha möjlighet att påverka och skapa utvecklingen lokalt. En del av finansieringen kommer från EU-fonder men beslut om vilka idéer som genomförs fattas nära dig av en LAG-grupp.

LAG kallas styrelsen i den ideella leaderföreningen som kan bevilja dessa stöd, och är sammansatt av representanter för det lokala föreningslivet, näringslivet och offentlig sektor.

Hur ser bygden ut om 7 år? Din röst behövs.

Från och med sommaren 2015 kommer du att kunna söka stöd för din projektidé hos LAG-gruppen i ditt leaderområde.Projektidéer kommer att bedömas utifrån den strategi som skrivs idag och som kommer att vara vägledande sju år framåt. Bara idéer som passar in i strategin får beviljas. Därför är det viktigt att du är med och påverkar utvecklingsstrategin! Just dina kunskaper och idéer behövs, liksom dina funderingar och drömmar. Hur vill du att din bygd ska vara om 7 år? Vad krävs för att nå dit?

Det finns flera tillfällen och platser att välja mellan.

Nynäshamn

 • Tisdag 16 september, Torö bygdegård, kl 18.00-ca 20.30
 • Onsdag 15 oktober, Sorunda bygdegård, kl 18.00-ca 20.30

 Haninge

 • 22 september, Utö värdshus, kl 18-20
 • 13 oktober, Berga naturbruksgymnasium, kl 18-20.30

Värmdö

 • 25 september, Möja, öppet möte med företagarföreningen
 • 16 oktober, Gustavsgården (föreningen Guldkantens lokaler), Trallbanevägen 3,
  134 43 Gustavsberg, kl 18-20.30

Österåker

 • 24 september, Ljusterö bygdegård, kl 18-20.30
 • 23 oktober, Folkets hus Åkersberga, kl 18-20.30

Norrtälje

 • 27 oktober, Rådmansö bygdegård, kl 18-20.30
 • 28 oktober, Turistgården Haga, Hagavägen Älmsta, 760 40 Väddö, kl 18-20.30
 • 30 oktober, Sättraby bygdegård, kl 18-20.30

Vi bjuder på fika och behöver därför ha din anmälan senast dagen före respektive mötestillfälle. Anmäl till susanne@leaderleaderstockholmsbygd.se eller ring 076-213 18 10.

Varmt välkommen!

Vi som jobbar för ett nytt leaderområde är Leader Uross, Fiskefrämjandet i Stockholms skärgård, SIKO, Länsbygderådet Stockholms län, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, diverse företagarföreningar, Företagarna Skärgården, offentlig sektor mellan Norrtälje och Nynäshamn m.fl.